• SkyWheels
  • Mapa strony
  • kontakt
pl
  • rzekanoca.jpg
  • kolo2.png
  • liverpool.jpg
  • centrumnoca.png
  • park2.png
  • molo2.png
  • plaza.jpg

SkyWheels Poland

Konkurs dla fanów AmberSky i Filharmonii Bałtyckiej

Konkurs dla fanów AmberSky i Filharmonii Bałtyckiej

Bajkowy dzień na Ołowiance

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem Konkursu zwanym dalej KONKURSEM jest firma SkyWheels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 8/99, 03-984 Warszawa, zwana dalej ORGANIZATOREM.

1.2. Konkurs trwać będzie od 20.09.2019r. do 27.09.2019r.

1.3. Konkurs będzie odbywać się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

1.4. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego.

1.5. Informacje na temat Konkursu udostępniane będą od dnia 20 września 2019r. na portalu społecznościowym Facebook.

1.6. Udział w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie ich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).

1.7. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie pisemnej zgody przekazanej organizatorowi w przypadku wygranej.

1.8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

2. Zadanie konkursowe

2.1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie zadane pod postem konkursowym na profilu Facebook AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe lub Filharmonia Batycka: Z którą postacią z bajki wybrałbyś się na Bajkowy dzień na Ołowiance i dlaczego?  Oraz na „polubieniu” profilu AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe i Filharmonia Bałtycka na Facebooku.

2.2. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy wstawić w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/AmberSkykolowidokowe lub https://www.facebook.com/filharmonia/

2.3. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie jak najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz „polubienie” profilu AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe i Filharmonia Bałtycka na Facebooku.

3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikami konkursu:

3.1.1. mogą być osoby, które:

3.1.1.1 posiadają profil na Facebooku lub korzystają z profilu osoby znajomej

3.1.1.2. Odpowiedziały na pytanie konkursowe i „polubiły” profile AmberSky i Filharmonii Bałtyckiej na Facebooku

3.1.1.3. W przypadku osób niepełnoletnich posiadają zgodę opiekuna prawnego

3.1.2. nie mogą uczestniczyć:

3.1.2.1. pracownicy organizatora Konkursu,

3.1.2.2. pracownicy administracji SkyWheels i Filharmonii Bałtyckiej

3.1.2.3. inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu,

3.1.1.1. małżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo osób wymienionych
w punktach 2.1.2.1 - 2.1.2.4.

 

4. Wyłonienie zwycięzcy

4.1. W dniu 27 września o godzinie 12.00,  Organizator poinformuje o zakończeniu konkursu, a następnie jury złożone z pracowników AmberSky oraz Filharmonii Bałtyckiej wyłoni zwycięzców – 3 najciekawsze odpowiedzi pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu AmberSky oraz 3 najciekawsze odpowiedzi zamieszczone pod postem konkursowym na profilu Filharmonii Bałtyckiej.

4.3. Decyzje organizatora w sprawie wyłonienia zwycięzców są ostateczne.

4.4. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. do godz.13.00. na portalu społecznościowym Facebook AmberSky i Filharmonii Bałtyckiej

4.5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku

4.6. Zwycięskie odpowiedzi zostaną opublikowane dnia 27.09.2019r. do godziny 15:00 na portalu społecznościowym Facebook na profilach Filharmonii Bałtyckiej i AmberSky odpowiednio u każdego z partnerów.

5. Nagrody

5.1. Nagrodami w konkursie, są:

miejsce I, II i III na profilu Facebook AmberSky Gdańsk – Koło Widokowe - podwójne zaproszenie na Bajkowy Dzień na Ołowiance 29.09, czyli bilet wstępu dla 2 osób na koncert „Muzyczne Zoo” w Filharmonii Bałtyckiej 29.09 o godzinie 12.00 oraz bilet dla 2 osób na koło widokowe.

miejsce I, II i III na profilu Facebook Filharmonii Bałtyckiej - podwójne zaproszenie na Bajkowy Dzień na Ołowiance 29.09, czyli bilet wstępu dla 2 osób na koncert „Muzyczne Zoo” w Filharmonii Bałtyckiej 29.09 o godzinie 12.00 oraz bilet dla 2 osób na koło widokowe.

 

              5.2. Uczestnik nie może zamienić nagrody na gotówkę

5.3. Odbiór nagród

5.3.1. Odbiór nagród odbywać się będzie w dniach: 27 września 2019 – 29 września 2019r.

5.3.2. Otrzymując nagrodę, zwycięzca konkursu podpisuje także protokół jej odbioru, podając wszelkie dane służące jego identyfikacji, zgodnie z wymogami organizatora.

5.3.3. W przypadku odbioru nagród przez osoby niepełnoletnie, należy zgłosić się
z opiekunem prawnym lub pisemnym zaświadczeniem o zgodzie na udział
w konkursie i wydaniu należnej nagrody.

5.3.4. Miejsce odbioru nagród zostanie podane zwycięzcom w prywatnych wiadomościach.

5.3.5. Zwycięzca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o stopniu pokrewieństwa z autorem Pracy konkursowej

5.3.6. Laureat może odmówić prawa przyjęcia nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje wskazana przez jury osoba, która udzieliła kolejnej najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Prawa autorskie

6.1 Uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, jednocześnie upoważniając organizatora do ich prezentacji na fanpage’u AmberSky i Filharmonii Bałtyckiej. Przeniesienie ww. praw nie jest ograniczone w czasie.

6.2. W przypadku, gdy uczestnik konkursu nie będzie autorem lub będzie współautorem materiału konkursowego, zobowiązuje się on, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami, w tym od autorów, współautorów lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania pracy konkursowej w sieci Internet, łącznie z umożliwieniem takowej publikacji osobie trzeciej.

6.3. Uczestnicy, którzy nie będą autorami lub będą współautorami pracy konkursowej i nie wypełnią obowiązku uzyskania praw i zgód w trybie ust. 7, są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez organizatora w związku z naruszeniem praw autorskich w wyniku opublikowania materiału konkursowego w Sieci Internet bez zgody autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

6.4. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego odpowiedzi dla celów reklamy, promocji i publikacji.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeśli zgłoszona przez niego praca konkursowa będzie zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, będzie naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa organizatora i prawa osób trzecich, dobra osobiste, będzie obraźliwy, wulgarny lub zawierający groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierać będzie treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy.